Robust Additiv Tillverkning av Komponenter med Tunna Sektioner och Smala Kanaler (ProThin)

Robust Additiv Tillverkning av Komponenter med Tunna Sektioner och Smala Kanaler (ProThin)

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 9 850 000 kronor

Bedöma L-PBF processens robusthet

Samspelet mellan en process flexibilitet och dess robusthet är finkänsligt. När en tillverkningstekniks flexibilitet ökar blir identifiering och kontroll av variationskällor en allt mer växande utmaning. Detta projekt ämnar undersöka robustheten hos pulverbäddslaser-teknik (LPBF) med fokus på integritet i tunna sektioner och smala kanaler tillverkade via denna teknik.

För komponenter vars prestanda är starkt beroende av tunna sektioner (t.ex värmeväxlare) och smala kanaler (t.ex för transport av flytande media) är robust tillverkning med LPBF kritisk för att säkerställa vätsketäthet, hög mekanisk prestanda och dimensionstolerans. I dagsläget finns en osäkerhet kring LPBFs robusthet och detta anses vara ett stort hinder för industrialisering av tekniken med avseende på serietillverkning.

En fullskalig utredning av robusthet är kostsam och kräver omfattande empiriska försök. Målet med detta projekt är att utveckla en ny kostnadseffektiv metodologi för utvärdering av processens robusthet. Denna baseras på prediktering via processimulering som sedan korreleras med data genererad av processens övervakningssystem, lager för lager.

Projektets konsortium innefattar hela produktionskedjan. Gruppen består av två slutanvändare (Alfa Laval och Siemens), tre huvuddistributörer av teknologi inom processimulering (MSC Software), produktionssystem (SLM Solutions) och efterbearbetning (RENA). En materialleverantör (Höganäs) och två tjänsteleverantörer med erfarenhet inom kvalitetssäkring

(Nikon), och produktdesign och processimulering (Etteplan) kommer att stötta projektet. Den industriella gruppen kommer att ha ett nära samarbete med RISE IVF och Chalmers University of Technology.

Vinnovas dnr: 2021-01273

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturinG – IDAG

IDAG syftar till att identifiera gap och föreslå åtgärder av den digitala infrastruktur som krävs för industrialisering av additiv tillverkning. Aktörer från en ny typ av värdekedja av tillverkande företag – från pulver till produkt – samverkar med digitaliseringsleverantörer och forskare för att förstå behov och beskriva åtgärder genom analys av industriella fall. Målet är att leverera en beskrivning i en roadmap där åtgärder kan utvecklas och demonstreras för att ytterst nå flexibla och skalbara digitala plattformar för additiva tillverkningsvärdekedjor.

2019 – 2019