4S – Strategies and Standards for Smart Swedish Industry (part2)

Projekttid: 2019 – 2020

Budget: 6 370 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030 SIP Processindustriell IT och automation – PiiA

Projektet 4S - Strategies and Standards for Smart Swedish Industry - har som övergripande mål att stärka Sveriges position som ett ledande land inom Smart industri.

Syfte och mål

Projektet 4S – Strategies and Standards for Smart Swedish Industry – har som övergripande mål att stärka Sveriges position som ett ledande land inom Smart industri. Detta genom att jobba med standardisering. Projektet har delsyften; dels att länka samman resultat från svenska utvecklingsprojekt för industrins digitalisering, främst inom de strategiska innovationsprogrammen PiiA och Produktion2030, med det internationella standardiseringsarbete som pågår inom ISO och IEC, och dels att ge relevanta utvecklingsprojekt guidning samt ekonomiskt stöd.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är att fler personer som är med i utvecklingsprojekt även kommer att engagera sig inom standardiseringsfrågor. Effekten kommer att bli att Sverige, på den internationella arenan, kommer att synas och höras mer inom området Smart Industri.

Planerat upplägg och genomförande

Vi har identifierat utvecklingsprojekt som har relevans för standardisering, och vill nu förse dessa projekt med vägledning och finansiella medel för att kunna delta på internationella standardiseringsmöten inom området Smart Industri.

Vinnova diarienummer 2018-04502

Deltagande forskare

Partners

Dela