Erik Sundin

Erik Sundin

Professor inom Hållbar produktion

Tel: 013-286601

Lärosäte/Institut: Linköpings universitet

Professor på Industriell miljöteknik, IEI, Linköpings Universitet. Forskar inom hållbar produktion med fokus på miljöanpassad produktutveckling, funktionsförsäljning och återtillverkning.

Erik är född 1974 och uppväxt i Närkes Kil strax utanför Örebro. Han flyttade 1993 till Linköping för att studera Teknisk Fysik och Elektroteknik (Y) och dess miljöteknikprofil. Erik valde senare att doktorera och forska inom hållbar produktion med största fokuset på återtillverkning (eng. remanufacturing).

Forskning

Erik utförde sin doktorandforskning inom återtillverkning och konstruktion för återtillverkning. År 2004 försvarade han sin doktorsavhandling med titeln: Product and Process Design for Successful Remanufacturing. Hans avhandling är populär och har laddats ned över 17 000 gånger. Det mesta av Eriks forskning har fokuserats kring återtillverkning men på senare har även hållbar produktion och utveckling av produkt- och tjänsteerbjudanden funnits med i fokus.

Erik har arbetat inom flera olika nationella och internationella forskningsprojekt inom återtillverkning och återvinning. Han har hittills deltagit i fem EU-projekt: CAN-Reman, ERN, CIRC€UIT, L4IDS och CarE-Service. Inom CAN-Reman har fokus varit på att förstå hur återtillverkare ska börja återtillverka värdefulla komponenter som använder CAN-bus systemet i bilar. Inom ERN – European Remanufacturing Network undersöktes ”best practise” inom affärsmodeller, konstruktion och produktion för att kunna främja återtillverkningsindustrin i Europa. Inom CIRC€UIT – Circular European Economy Innovative Training Network stödjer vi företags utveckling av produkter och tjänster mot en mer cirkulär ekonomi. L4IDS har fokus på att utbilda studenter inom Design for Circularity. Det senast uppstartade EU-projektet CarE-Service fokuserar på att ta fram produkter/tjänster och system för att reparera, återtillverka och återvinna komponenter från framtidens elektriska bilar. Nationellt har Erik lett två projekt (KEAP och ÅterProdukt) som projekt som undersöker hur information från produktens livscykel kan användas för att främst kommunicera mellan produktutvecklare och återtillverkare för att i slutändan uppnå ekonomisk och ekologisk effektiv återtillverkning. Han leder dessutom projektet SQID – Sustainable and Qlean Industry Demonstrator som går ut på att ta fram en hållbar industritvätt/tork som rengör med ultrarent vatten istället för traditionella kemikalier. Under 2018 är Erik även ledare för ARR – Automation in Repairs and Remanufacturing vilket syftar till att utveckla potentialen för automation inom reparation och återtillverkning.

Under sin forskningstid har Erik etablerat ett stort internationellt kontaktnätverk av forskare i Frankrike, England, Tyskland, Kanada, USA och Japan. Dessa kontakter har bl.a. resulterat i medverkan inom de ovan nämnda EU-projekten. Ett annat exempel på internationellt samarbete är det Post Doc projekt som utförs av Dr. Hui Mien Lee från Singapore Institute of Manaufacturing and Technology (SIMTech) under ett år under Eriks handleding på Linköpings Universitet. Dr. Lee’s post doc projektet syftade till att undersöka det Svenska systemet för elektronikåtervinning för att se hur delar av det skulle kunna införas i Singapore. Erik har även bidragit till att starta upp en ny vetenskaplig tidsskrift som heter Journal of Remanufacturing för vilken Erik är biträdande redaktör.

Parallellt med återtillverkningsforskningen har Erik även forskat på hur integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden (PSS) kan utvecklas och fungera som en möjliggörare för återtillverkning. Erik har även varit med och startat upp ett internationellt forskarnätverk för PSS som heter The International PSS Design Research Community vilket innehåller forskare från Japan, Tyskland, Danmark, Frankrike, England och Sverige, se även www.pssdesignresearch.org. Erik har arrangerat 2nd International Conference on Industrial Product/Service Systems (IPS2) år 2010 och 2018 och arrangerade Swedish Production Symposium (SPS-12) år 2012 samt 3rd International Conference on Remanufaturing (ICoR) år 2015, 2017 och 2019.

Erik jobbar även aktivt med att utveckla internationella standarder inom hans forskningsområden. Detta gäller t.ex. utvecklandet av den nya ISO14006-standarden som kopplar samman ISO14001 med Ekodesign. Han deltar även i framtagandet av en ny Ekodesignstandard inom ISO och IEC samt en återtillverkningsstandard inom CEN/CELENEC.  För att kunna deltada vid utvecklandet krävs även ett deltagande inom den svenska spegelkommittén hos SIS som arbetar med ekodesignfrågor.

Mer information och fullständig publikationslista finns på universitetshemsidan:

https://liu.se/medarbetare/erisu71

Exempel på forskningsprojekt:

Namn År Finansiär
CIRC€UIT – Circular European Economy Innovative Training Network 2016-2020 EU – Horizon2020
Mistra REES – Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking 2015-2019 Mistra
ERN – European Remanufacturing Network 2015-2017 EU – Horizon2020
Åter Produkt – Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata 2013-2016 VINNOVA
KEAP – Konstruktion för återtillverkning genom effektiv användning av produktlivscykeldata 2013-2016 VINNOVA
IQ – Intelligent Qleaning 2012-2016 Mistra Innovation
GF Demo – Grönt Flygtekniskt Demonstrationprogram 2012-2016 VINNOVA
Pre-VITS – Förstudie – Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden 2013-2014 VINNOVA
KEAP – Konstruktion för återtillverkning genom Effektiv Användning av Produktlivscykeldata 2012-2013 VINNOVA
AutoDisa-TV – Automatiserad demontering av platta TV-apparater 2012-2013 ProViking/SSF
RPT – Resurssmarta Produkter och Tjänster 2011-2012 VINNOVA
RemanFran – Återtillverkning och franchising för hållbar produktionsstrategi 2011-2012 VINNOVA
CAN-Reman – Testing and Diagnosis Technologies Development for Car Mechatronic and Electronic Remanufacturing 2008-2011 EU / VINNOVA
SOFIQ – Solvent-Free Industrial Qleaning 2008-2010 ProEnviro
HÅPLA – Hållbar återvinning av platta bildskärmar 2009-2013 VINNOVA
AutoDisa – Automatiserad demontering av plattskärmar 2009-2012 ProViking / SSF
KIPTES – Kartläggning av Integrerade Produkt- och TjänsteErbjudanden i Sverige 2008-2009 VINNOVA
IPSO – Integrated Product Service Offerings 2008 Mistra
IPSE – Integrated Product and Service Engineering 2006-2008 VINNOVA
REKO – Hållbara system och produkter för återanvändning och rekonditionering 2004-2006 VINNOVA
ÅVC – Utformning av framtidens Återvinningscentral – en interventionsstudie för hälsa, miljö och produktivitet 2003-2007 VINNOVA
3F – Teknik-Ekonomi-Design för framgångsrik funktionsförsäljning 2003-2005 VINNOVA

 

Projekt

Dela