Carin Andersson

Carin Andersson

Professor Industriell Produktion

Lärosäte/Institut: Lunds universitet

Professor vid Industriell Produktion på LTH, verksam inom forskningsområdena produktionsutveckling, nyckeltalsutveckling och prestandadrivna kostnadsanalyser, kuggtillverkning samt utveckling av modeller och metoder för produktionsnära hållbarhetsutvärdering.

Carin Andersson arbetar som professor vid avdelningen för Industriell Produktion på Lunds Tekniska Högskola. Hon är verksam som forskare inom områdena produktionsutveckling med fokus på kostnads- och prestandaanalys, och kuggbearbetning. Carin har även en forskningsbakgrund inom skärande bearbetning, speciellt mätning och modellering av skärkrafter vid sågning och fräsning. Inom området produktionsutveckling arbetar hon med utveckling av arbetsprocesser och kostnadsbaserade beslutsunderlag vid förbättringsarbete,  produktionslokalisering och teknologiskifte. Undervisning bedriver hon i huvudsak inom områdena tillverkningsteknik och datorstött ingenjörsarbete.

Forskning

Forskningsintresset inom ämnet produktion är brett  och syftar till att knyta ihop teknik med ekonomi med hållbarhet i fokus. I princip varje beslut i ett företag, som rör t.ex. investeringar, lokalisering av produktion, investering i ny teknologi och vilka utvecklingsaktiviteter som ska prioriteras, fattas baserat på kostnader och ska leda till vinst. Då är det viktigt att kostnaderna speglar verkliga produktionsförhållanden, och minskar utrymmet för att göra felaktiga skattningar. Carins forskningsintresse är att vidareutveckla och industriellt anpassa prestandadrivna kostnadsmodeller för att analysera produktionsnära tillverkningskostnader  tillverkningskostnader. Syftet är att utveckla bättre och säkrare beslutsunderlag vid produktionssystemdesign och produktionslokalisering för att identifiera och kvantifiera förbättringspotentialer i ett produktionssystem.

Carin har arbetat med kostnadsmodellering som beslutsunderlag vid förbättringsarbete både inom traditionell tillverkningsindustri (TESSPA-projektet 2006-2008) och inom  industriellt byggande (LWE-projektet 2007-2012). Metodiken har också använts och utvecklas för att ta fram beslutsunderlag vid produiktionlokalisering (ProLoc-projektet 2010-2013).

Intresset för att effektiv prestandamätning av produktion är en naturlig konsekvens av strävan att använda tillförlitlig indata till kostnadsanalyser, vilket Carin arbetat med i SuRE BPMS-projektet (2015-2017), vilket även innefattade arbete för att öka mätbarheten i av hållbarhet nära produktionsprcesserna. Arbete med att effektivisera och automatisera företags nyckeltals- /prestandamätningsarbete via digitala lösningar fortsätter i SMART PM-projektet (2010-2020).

Carins skärtekniska intresse, särskilt fräsning, har lett till ett engagemang inom kuggtillverkning med utveckling av modeller för simulering den konventionella kuggfräsningsprocessen med syfte att skapa kunskap för att kunna optimera process och verktyg (GEORGH-projektet 2010-2013). Detta tillsammans med intresset för ökad hållbarhet inom produktion har detta lett till  ett intresse för alternativa pulvermetallurgiska tekniker för kuggtillverkning. I projektet NanoSinter (2016 – 2021) arbetar hon med utveckling av modeller och metoder för att länka samman bedömning av hållbarhet och kostnader för ny och konventionell teknik för kuggtillverkning som stöd vi industrialisering av ny tillverkningsteknologi.

 

Projekt

Dela