LiM – Logik inom tillverkning

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 750 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Genom att kombinera flervärd logik och mätvärden, kan mer avancerade funktioner för klassificering av fel och funktion inom produktionsprocesser skapas. Digitaliseringsprojektet LiM visar med ett antal fallstudier hur tillverkningsindustrin i och med ett berikat språk kan representera informationsstrukturer för produkter och produktionsprocesser. Detta stödjer kommunicerande resurser och görs med hjälp av flervärd logik, som kompletterar motsvarande numeriska ansatser för komplexa och stora mängder data. Därmed understryker LiM vikten av att utnyttja matematiska discipliner som logik och algebra i samverkan med numerisk analys och statistik. LiM lyfter också fram möjligheterna med en funktionsklassificering, som kompletterar och samverkar med existerande felklassificering för delsystem inom produkt och produktion. LiM utvecklar en prototyp för en informationsstruktur, som sedan används för att visa potentialen i användning av flervärd logik som berikar klassificering av fel och funktion. LiM-projektets koncept för digitalisering baseras på nomenklaturer och klassificeringar som del av industriell produktion, och särskilt där information och process är mer formellt logiskt sammanvävna. LiM-projektets språk och begrepp, med MCFu- och MCFa-klassificeringarna, stödjer informationslogistiken mellan maskiner, människor och företag (Internet of Things 2.0) och förstärker därigenom affärsrelationerna mellan industri och SMF.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016