EcoProIT

EcoProIT

Projekttid: 2010 – 2013

Budget: 4 MSEK varav 2,1 MSEK från forskningsprogram

EcoProIT has as main objectives to enable measurement and evaluation of environmental impacts throughout a product's lifecycle.

EcoProIT har som huvudmål att möjliggöra mätning och utvärdering av miljöpåverkan under en produkts livscykel.

Målet har två delar. Dels att möjliggöra mätning av miljöpåverkan under en produkts livscykel i syfte att marknadsföra samt skapa transparens i produktens värdekedja. Dels att utvärdera och förändra/förbättra/reducera miljöpåverkan hos delsystemet/delprodukten och/eller den totala produktens livscykel.

Deltagande forskare

Dela